Nyereményjáték szabályzat

Szervező: Rezon 2000. Kft. (székhely: 6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 5. I/1., a továbbiakban: “Szervező”).

 

 1. Általános rendelkezések:

Nyeremények hétről hétre

 

 1. Promóciós mechanizmus és részvételi feltételek:

2020.05.01-től 2020. 06. 30-ig a Rezon 2000 Kft. Facebook oldalán (https://www.facebook.com/rezonkft/ „Nyereményjáték” címmel fut a játék.
Azok a vásárlóink, akik válaszolnak a kérdésre, fotóval vagy csak írásban is, sorsolásra kerül minden hónapban egy 10000 ft-os termékkupon.

Kérdés: Mit vásárolnál webshopunkból?

Szállítási költség nem terheli a nyertest.

Nyeremények:

1 db 10 000 ft-os vásárlási kupon.

Amennyiben a nyertes tagja a csoportunknak, úgy egy kis meglepetés ajándékot is kap nyereménye mellé.

Csoporthoz itt tud csatlakozni: Műanyag bútorok, polcok, házak, tárolók – Rezon Kft.

 

A változtatás jogát fenntartjuk.

 

 1. Részvételi feltételek:

A nyereményjátékban csak valós személyek vehetnek részt. A játékban megadott kérdésre válaszolók között sorsol az automata program.

A feltöltött tartalmaknak az alábbi moderációs alapelveknek kötelezően meg kell felelniük:

Tilos bármely olyan komment írása, kép küldése, mely:

 • § Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.
 • § Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.
 • § Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.
 • § Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.
 • § A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.
 • § Szabadalmi, védjegy-, eredetmegjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.
 • § Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.
 • § Bevételi adatokat tesz közzé.
 • § Erőszakos, erőszakot ábrázol.
 • Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja.

 

 1. Kizárások:

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Rezon 2000. Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Rezon 2000. Kft. facebook oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Rezon 2000 Kft. Facebook oldalon nyújtunk felvilágosítást.

A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a Játékos kezdeményezheti privát üzenet formájában a Rezon 2000 Kft.  Facebook oldalán keresztül. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

 

 1. Érvénytelen pályázat:

A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusnak nem felel meg.

 

 1. A játék időtartama:

A játék 2020.05.01-től 2020. 06. 30-ig tart. Nyereménysorsolás minden hónap utolsó napján.

 1. A nyertesek kiválasztása:

A Rezon 2000 Kft. Facebook oldalán feltett kérdésre válaszolók között sorsolunk ki   1 fő nyertest.  A sorsolást a http://socialwinner.besocial.hu/ alkalmazással végezzük.

 

 1. A nyeremények és a díjak átvételének feltételei:

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A nyertesekkel E-mailen keresztül vesszük fel a kapcsolatot. A nyerteseket Facebook üzenetben értesítjük, illetve külön posztban tájékoztatjuk.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. Ezen kívül a nyerteseknek a kiválasztást követően 3 munkanapon belül kell visszajelezniük a nyereménnyel kapcsolatban. A nyertes nevét a Rezon 2000. Kft. Facebook oldalán tesszük közzé.

A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

 

 1. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések:

A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost terhelik.

 

 1. Adatkezelés:

A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatkezelő: Rezon 2000 Kft. Kft. (6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 5. I/1.) Játékos: aki a Rezon 2000. Kft. weboldalán vásárol, és hírlevelünkre feliratkozik. Adatkezelő szervezésében megjelenő bármely nyereményjátékban részt vesz. Az adatkezeléssel érintett weboldalak konkrét és pontos címe:

https://www.rezonkft.hu/ Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett külön írásbeli engedély nélkül, a nyereményjátékokban illetve a regisztrációban történő részvétellel kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fogalomrendszerével egyeznek meg.

1) Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályzat szerint, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli.

2) A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

3) Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek hozzájárulása.

4) Adattovábbítás: A hozzájárulással az Érintett engedélyt ad az Adatkezelőnek arra, hogy megadott személyes adatait a Rezon 2000 Kft. sorsolás céljából felhasználja.

6) Adatkezeléssel és -továbbítással érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok.

7) Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.

8) Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.

9) Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, az info@rezonkft.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.

A Pályázó az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhat az alábbi e-mail címen: info@rezonkft.hu, illetve postacímen: 6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 5. I/1.

A játékkal kapcsolatban további felvilágosítást a Rezon 2000 Kft. Facebook oldalán adunk.

 

 1. Felelősség kizárása:

A Promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.

Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a Promócióból. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért.

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtőtől/Szervező Megbízottjától nem követelheti.

A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a vetélkedőt a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A posztjátékkal kapcsolatban a Facebook mindennemű felelőssége kizárt.

A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen :hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a https://www.facebook.com/rezonkft/ Facebook oldalon értesülhetnek.

A játékosok pályázatuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

 

Rezon 2000 Kft.

Szeged, 2020.05.05.